Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definice


Popis stránky

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Základní chemické zákony, které musíte znát - test a definiceChemie základní znalosti - test
Chyba
 
1)
Jak se nazývá tento zákon? VE STEJNÝCH OBJEMECH RŮZNÝCH PLYNŮ ČI PAR JE ZA STEJNÉHO TLAKU A TEPLOTY STEJNÝ POČET MOLEKUL.
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon Avogadrův
Zákon stálých poměrů objemových
 
2)
Vyberte nejmenší částici látky, která má ještě chemické vlastnosti této látky
proton
molekula
atom
 
3)
Tvoří-li dva prvky více podvojných sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku slučujícího se vždy se stejným množstvím prvku druhého jsou pro tyto sloučeniny v poměrech, které lze vyjádřit přibližně podílem malých celých čísel.
Zákon zachování energie
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
 
4)
Může být molekula tvořena jen jedním atomem?
ne, atomy musí být vždy nejméně v párech
ano a nejsou k tomu zapotřebí mimořádné podmínky
ano, ale jen při jaderné reakci, při srážce s fotonem a za velmi vysokých teplot
ne, protože molekula musí vždy tvořit základ sloučeniny (látky)
 
5)
Kdo zavedl pojem MOLEKULA?
Lomonosov
Louis Pasteur
Avogadro
 
6)
Energii nelze vytvořit ani zničit.
Zákon zachování energie
Zákon zachování hmotnosti
Zákon Avogadrův
 
7)
Faradayova konstanta F má hodnotu:
9,6485×104 C.mol−1
6,9458×103 C.mol−1
1,8564×102 C.mol−1
 
8)
Při stálém tlaku a teplotě jsou objemy plynů vstupujících spolu do reakce, popřípadě též objemy plynných produktů reakce, vždy ve stejném poměru, který je možno vyjádřit malými celými čísly.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon stálých poměrů objemových
Zákon násobných poměrů slučovacích
 
9)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Proust a Dalton (1799)
Lomonosov (1749)
Dalton (1752)
 
10)
Kdo formuloval zákon: Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.
Amedeo Avogadro (1858)
Alessandro Volta (1828)
Michael Faraday
 
11)
Kdo formuloval ZÁKON NÁSOBNÝCH POMĚRŮ SLUČOVACÍCH?
nezávisle Richter (1791) a Dalton (1802)
nezávisle Proust a Dalton (1799)
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
 
12)
Komu patří autorství poznání že ENERGII NELZE VYTVOŘIT ANI ZNIČIT?
Nobel (1834)
Lomonosov (1748), Mayer (1842)
Newton (1795)
 
13)
Kdo formuloval ZÁKON ZACHOVÁNÍ HMOTNOSTI?
Lomonosov (1748) a později nezávisle na něm Lavoisier (1774)
Joseph Gay-Lussac (1805)
Amedeo Avogadro
 
14)
Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy sloučeniny.
Zákon stálých poměrů slučovacích
Zákon násobných poměrů slučovacích
Zákon zachování energie
 
15)
Hmotnost všech látek do reakce vstupujících je rovna hmotnosti všech reakčních produktů.
Zákon zachování hmotnosti
Zákon zachování energie
Zákon stálých poměrů slučovacích
 
16)
Kdo formuloval ZÁKON STÁLÝCH POMĚRŮ OBJEMOVÝCH?
Lomonosov (1748)
nezávisle Proust a Gay-Lussac (1799)
Joseph Gay-Lussac (1805)
 
17)
Heteronukleární molekula
se skládá z více atomů stejného prvku
se skládá z více atomů různých prvků
se skládá ze dvou atomů stejného prvku

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet